Тормоз и насилие училище

На 16.11.2012 г. методическите обединения на учителите от 5. до 8. клас проведоха вътрешна квалификация – обучение по темата „Тормоз и насилие сред учениците”. Презентацията беше изнесена от Слава Маринова, педагогически съветник и психолог.

 Целта беше: запознаване и осмисляне на тормоза в училище като явление и форма на насилие; осъзнаването му като важно в живота на децата; информиране за характеристиките на детското поведение по време на тормоз; основните видове тормоз; поведенчески реакции и показатели; ролите в ситуации на тормоз и т.н.