Archive | 10.10.2023

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

От 9 октомври до 12 октомври в ОУ ”Христо Смирненски” се проведе обучение по противопожарна безопасност. Дейностите в обучението са заложени и реализирани по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. В дните от понеделник до […]