ОБЯВА

Основно училище „Христо Смирненски“, гр. Карнобат, обл. Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТ

Длъжност: УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Работно време: ПЪЛНО (8 часа)

Място на работа: ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат.

Изискуемо образование: ВИСШЕ, степен „бакалавър“ или „магистър“, съгласно Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

1. Специалност от професионално направление „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ с присъдена професионална квалификация „УЧИТЕЛ“.

Изискване за трудов стаж: НЕ

Необходими документи:

1. Заявление за заемане на длъжността с посочен телефонен номер за връзка

2. Копие от документ за самоличност

3. CV Template Europass, придружено от актуална снимка

4. Копие от документ за придобито образование и квалификация

5. Мотивационно писмо

6. Справка за придобит стаж и професионален опит / Копие от трудова книжка

7. Документ за компютърна грамотност.

8. Декларация във връзка със защита на личните данни на кандидата (по образец попълва се на място).

9. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО

10. В случай, че кандидатът не е работил към момента на кандидатстването в образователна институция – свидетелство за съдимост и документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист на МЗ

11. Други по преценка на кандидата / Портфолио

12. Предимство ще ползват кандидати от населеното място, в което е училището.

Вид трудов договор: По чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ

Документи се приемат от 13.07.2022г. до 15.30 часа на 29.07.2022г. в стая № 21, ОУ „Христо Смирненски“(основна сграда) на адрес – гр. Карнобат, ул. „Христо Смирненски“ 10

Лице за прием на документи: Виолета Атанасова, тел: 0884 915 127 и 0884 16 80 80

Работата на учителя в начален етап включва следните компетентности и дейности:

• Притежава теоретични знания в областта на педагогиката, методиките и специалните учебни предмети, включително свързани с най-новите постижения и следи методическото и научно развитието.

• Прилага компетентностния подход в работата си при придобиване на ключови компетентности от учениците, съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО

.• Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет, по който преподава.

• Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи ученици и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности.

• Познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния български език.

• Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на ученици със СОП, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени дарби.

• Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес.

• Познава техники и начини за формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници

• Познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.

• Познава и прилага Етичния кодекс за работа с деца и Етичния кодекс на образователната общност, познава правата на детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на деца и ученици.

Необходими качества и умения на кандидата:

 Умения за работа в динамични условия

 Умения за работа в екип Презентационни умения

 Организационни умения Гъвкавост, сътрудничество, добронамереност, инициативност, коректност, креативност, дисциплинираност, последователност, диалогичност и др. Отговорности:

 Организацията и управлението на ежедневни и дългосрочни учебни планове и процеси.

 Подготовка на материали за уроци, занимания и събития. Планиране на уроците, познания за съответните учебни планове, организиране на активности според нуждите на всеки ученик в класната стая.

 Подкрепа за децата в тяхната работа.

 Водене на електронен дневник на класа в съответната платформа. Иницииране, провеждане или участие в изпълнението на допълнителни и извънкласни дейности.

 Работа по проекти. Опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси.

 Комуникация с родителите и участие в родителски срещи и индивидуални консултации при необходимост.

 Участие в организацията и изпълнението на вътрешни събития.

Конкурсът ще се проведе в два етапа:

I. Класиране по документи чрез Комисия, назначена от директора на училището

II. Интервю с класираните на първи етап кандидати

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Всеки кандидат ще бъде уведомяван по телефона за резултатите. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

При сключване на трудов договор ще се изисква:

 Свидетелство за съдимост.

 Карта за предварителен медицински преглед.

 Документи за проведени медицински прегледи, удостоверяващи липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба №4/24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, издадени по чл. 3 от същата наредба

 Удостоверение от ЦПЗ, че лицето не се води на учет.