Тренинги с педагогическия съветник

Проведени  тренинги с класовете 6.а, 6.б, 6.в, 2.б, 4.б, 4.в, 7.б.

Темите са в областта на придобиване на социални умения за асертивно поведение и уместно решаване на конфликти:

–          Емоционална компетентност и осъзнаване на собствени емоции;

–          Как да решаваме конфликти;

–          Различните от нас заслужават добро отношение;

–          Хората – еднакви и различни;

–          Благодарността в ежедневието ни;

–          Умения за работа в екип;

–          Социалните ни роли и пр.