Съобщение

Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ съобщава решение на Комисия за разглеждане на документите за длъжността „учител в начален етап“ Заповед № РД-10-739/22.08.2022г. (I етап)

За II етап – Интервю с класираните на първи етап кандидати, са класирани следните кандидати:

Вх. № ЛС-12-1999/26.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1998/26.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1983/13.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1991/19.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1982/13.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-2000/26.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1994/20.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1989/15.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1988/15.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1990/19.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1987/15.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-1991/20.07.2022г.

Комисията НЕ ДОПУСКА до втори етап кандидатите:

Вх. № ЛС-12-1984/14.07.2022г.

Вх. № ЛС-12-2002/29.07.2022г.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично с телефонно обаждане за провеждане на втори етап – ИНТЕРВЮ.

ИНТЕРВЮ ще се проведе от Комисия, назначена със Заповед № РД-10-740/22.08.2022г. По време на интервюто Комисията ще оценява всеки кандидат индивидуално по следните критерии:

1. Владее книжовен Български език.

2. Познава ЗПУО и Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

3. Познава ОУ „Христо Смирненски“ и притежава мотивация за работа в конкретната институция.

4. Разрешаване на хипотетичен проблем (казус).

5. Манифестирани комуникативни характеристики – почтеност, гъвкавост, работоготовност, добронамереност, екипност, адаптивност, емоционална стабилност, справяне в стросогенна ситуация, умения за общуване с хора и т.н.

УСПЕХ!