СРЕЩА С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В 6.Б КЛАС

Темата на срещата „Насилие и тормоз над деца и ученици – превенция и противодействие“ е много актуална в днешно време. Лектор на събитието бе г-жа Слава Маринова – педагогически съветник в училище. Чрез презентация родителите, учениците и класният ръководител на 6.б клас се запознаха с понятията: насилие и тормоз. Г-жа Маринова обясни много подробно видовете тормоз и даде нагледни примери за ситуации на насилие. Специално внимание бе отделено на ширещия се в наши дни Кибертормоз. Лекторът обясни какво е Механизъм за противодействие на тормоза и какво включва превенцията, когато се установи тормоз или насилие над ученици. Много въпроси, ситуации и размисли породи провелата се среща след участниците. В края на гостуването си г-жа Маринова благодари на всички присъстващи в иновативен кабинет №3 за отделеното време, вниманието и интереса към презентираната тема. Учениците от 6.б клас и класният ръководител в лицето на Светлана Иванова благодарят на г-жа Слава Маринова за бързата реализация на мероприятието и отправят покана за тренинг на тема „Кибертормоз“, които да се осъществи в най-скоро време.