СЕМИНАР В ОУ „ХР. СМИРНЕНСКИ“

Методическото обединение по обществени науки и гражданско образование проведе семинар на тема: «Същност на иновациите – урочни и извънурочни. Успешен избор и приложението им в съвременното училище“.
Семинарът се проведе на 13 ноември 2018 г. и в него взеха участие всички преподаватели от обединението.
Въпросите, които се коментираха бяха: същност на иновациите; иновациите в училище; иновативни техники на преподаване;информационните, компютърните и мултимедийните технологии, като част от пространството и методите на преподаване в иновативното училище.
Г-жа Светлана Иванова демонстрирани някои практики за работа с интерактивна дъска, както и някои техники за създаване на Google класна стая и успешна работа в нея.
Участниците се обединиха около мнението, че за постигане на по-добри образователни резултати е нужно усилията да се насочат за реализиране на следните цели в обучението: електронни уроци и използване на приложими ИТ, придобиване на нови уменията на учениците за работа с интернет и сигурност на ИКТ, укрепване на екипния модел на работа за учителите (интерактивни уроци), въвеждане на нови методи за управление и усъвършенстване на екипния модел.
Участниците в семинара получиха от ръководството на училището сертификати за реализираната вътрешноучилищна квалификация, които бяха връчени от председателя на Методическото обединение г-жа Христина Славова.