ПРАКТИЧЕСКИ МОМЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ

Изследване на рефлекси при спинална жаба
В час по биология и здравно образование, седмокласниците  наблюдаваха рефлексите при спинална жаба.
Преподавателят по предмета г-н Николай Михайлов нагледно показа с жив представител, какво е спинална жаба. При низшите гръбначни (риби, земноводни, влечуги) рефлексната функция на гръбначния мозък е основна. При жаба, на която високо е прерязан гръбначния мозък(спирално животно) рефлексната дъга се запазва. Занятието бе интересно, с практическа насоченост.  Фактите се визуализират чрез 3D модели внедрени в образователния софтуер Mozabook. Преподаването по този начин  прави възприемането на знанията по-атрактивно и достъпно.