ДОКУМЕНТИ

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

заявление за издаване на УП-2 и протокол

заявление за издаване на УП-3 и протокол

заявление за първи клас-2020-2021г.

издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от 1 до 6 в училище на друга държава издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

предоставяне на достъп до обществена информация преместване на ученици

Списък административни услуги

УЧЕБНА 2019/2020

ГОДИШЕН ПЛАН

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ С УЧЕНИЦИ И С РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ (1)

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ С УЧЕНИЦИ И С РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

годишен план за 2019-2020г.

ДЕКЛ. ИНФ. СЪГЛАСИЕ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2019-2020г.

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 1 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 3 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 4 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 5-7 КЛАС

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III КЛАС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5-7 КЛ

 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ПЛАН

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III КЛАС

––––––––––––––––-

УЧЕБНА 2017/2018

Стратегия за развитие на училището

Училищен учебен план 2017-2018

Годишен план-2017г.

 Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

–––––––––––

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

logo_es           logo-bg-right

 

 

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

 ВХОД КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА

Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Списък училища

(ново) ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Примерна номенклатура за закупуване на материали по проекта


 

Приложение 3  ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, С текст отдясно.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, С текст в средата.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC
Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

Отчет на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

решение на ПС

декларация