ДОКУМЕНТИ

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Политика за поверителност- уебсайт 01

Политика за бисквитки 01

Заявление за искане

План- програма за БДП 2021г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА РАБОТАТА С РОДИТЕЛИ

ПЛАН НА СИТУАЦИИТЕ ПО БДП НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

заявление за издаване на УП-2 и протокол

заявление за издаване на УП-3 и протокол

заявление за първи клас-2020-2021г.

издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от 1 до 6 в училище на друга държава издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

предоставяне на достъп до обществена информация преместване на ученици

Списък административни услуги

УЧЕБНА 2019/2020

ГОДИШЕН ПЛАН

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ С УЧЕНИЦИ И С РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ (1)

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ С УЧЕНИЦИ И С РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

годишен план за 2019-2020г.

ДЕКЛ. ИНФ. СЪГЛАСИЕ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2019-2020г.

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 1 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 3 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 4 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 5-7 КЛАС

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III КЛАС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5-7 КЛ

 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ПЛАН

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III КЛАС

––––––––––––––––-

УЧЕБНА 2017/2018

Стратегия за развитие на училището

Училищен учебен план 2017-2018

Годишен план-2017г.

 Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

–––––––––––

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

logo_es           logo-bg-right

 

 

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

 ВХОД КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА

Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Списък училища

(ново) ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Примерна номенклатура за закупуване на материали по проекта


 

Приложение 3  ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, С текст отдясно.

Лого на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, С текст в средата.

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC
Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Анкетна карта, Приложение № 4, DOC за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”.

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, DOC
Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

Отчет на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

решение на ПС

декларация