ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ВЛЕЗЕ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ

В началото на тази учебна година ОУ „Христо Смирненски“ бе сред петдесетте училища в България, което се присъедини към кампанията „Влез в зеления кръг“. Учебното заведение стана част от световната мрежа на Екоучилища, в която членуват 20 милиона ученици и 1,4 милиона учители от 59 000 учебни заведения в над 75 страни от цял свят. Целта на кампанията, която е съвместна инициатива на Девин ЕАД и Българско Движение „Син флаг“ за въвеждане на програма „Екоучилища“ в България, е да подготви бъдещото поколение на България като активни граждани, които поемат обществената отговорност за опазване на околната среда. Включвайки се в програмата, учениците научават колко е важно да ценим природните ресурси и да ги ползваме осъзнато.

Методологията на програмата е в седем стъпки, които успешно бяха преминати от сформирания екокомитет в училище. В него се включиха ученици от 2 до 7 клас, учители от всички методически обединения и непедагогически персонал. Всички заедно направиха оценка на училищната среда и избраха темата: „ Вода. Отпадъци и замърсяване“. Целта бе да се придобият умения за разделно събиране на отпадъци в училище, начините за тяхното рециклиране и подобряване състоянието на околната среда.

Последвалият план за действие насърчи участието на учители и ученици в практически дейности, водещи до намаляване на вредното въздействие над околната среда. Всяка една паралелка се включи активно в програмата с различни екологични инициативи.

Резултат от дейността на участниците в програмата е промяна на отношението към околната среда и формиране на екологично съзнание.

Днес, след успешното преминава през всички стъпки, усилията и постиженията на педагогическия персонал и възпитаниците на училището в програмата „Екоучилища“ се награди с международно признат символ за отлични екологични показатели – Зелен флаг.

Основно училище „Христо Смирненски” град Карнобат достойно може да се нарече сертифицирано Екоучилище.

https://www.facebook.com/100063920715771/videos/1002276834852834