ОБЯВА

ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат, обл. Бургас, обявява свободна позиция за образователен медиатор по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” – 1 щатна бройка; 8 часов работен ден;

68,ал.1, т.1

1. Писмено заявление за кандидатстване с изписан телефонен номер за връзка;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование;

4.Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО.

5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание);

6. Копие от трудова книжка;

7. Документ за самоличност;

Документи при сключване на трудов договор:

1. Свидетелство за съдимост;

2. Карта за предварителен медицински преглед;

3. Удостоверение от Диспансер за психично здраве, че лицето не се води на отчет;

4. Документи по Наредба № 4/24.10.2016, доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците;

Документи се подават лично от 15.07.2022 г. до 12.00 ч. на 19.07.2022г. в кабинет № 21 в основната сграда на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат   С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително.