ОБЯВАОсновно училище „Христо Смирненски“, гр. Карнобат, обл Бургас
гр.Карнобат  ул. „Христо Смирненски” №10 ;  hr_sm@abv.bg

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Длъжност: ШОФЬОР НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

Работно време: ПЪЛНО (8 часа)

Място на работа: ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат

Изискуемо образование: СРЕДНО

Изискване за трудов стаж: НЕ

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Лицето да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление.
 • Лицето да не е лишено от правото да упражнява професията си.
 • Лицето да не страда от заболявания и отклонения, които да застрашават живота и здравето на учениците.
 • Лицето да няма наложено дисциплинарно наказание, освен ако наказанието не е заличено.

Необходими документи:

 1. Заявление за заемане на длъжността с посочен телефонен номер за връзка
 2. Копие от документ за самоличност
 3. CV Template Europass, придружено от актуална снимка
 4. Копие от документ за придобито образование и квалификация
 5. Свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС (оригинал и копие).
 6. Справка за придобит стаж и професионален опит / Копие от трудова книжка
 7. Декларация във връзка със защита на личните данни на кандидата (по образец, попълва се на място).
 8. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО
 9. В случай, че кандидатът не е работил към момента на кандидатстването в образователна институция – свидетелство за съдимост и документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист на МЗ
 10. Други по преценка на кандидата / Портфолио
 11. Предимство ще ползват кандидати от населеното място, в което е училището.

Вид трудов договор: По  чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ

     Документи се приемат от  24.08.2022г. до 15.30 часа на 30.08.2022г. в стая № 21, ОУ „Христо Смирненски“(основна сграда) на адрес – гр. Карнобат, ул. „Христо Смирненски“ 10

Лице за прием на документи: Дежурен учител и  Виолета Атанасова,

Телефон за връзка:  0884 16 80 80

Необходими качества и умения на кандидата:

 • Умения за работа в динамични условия
 • Умения за работа в екип
 • Организационни умения
 • Гъвкавост, сътрудничество, добронамереност, инициативност, коректност, креативност, дисциплинираност, последователност, диалогичност и др.

Основни отговорности:

 • Грижа за поверения училищен автобус – следи за техническото състояние, хигиена и техническа поддръжка, зареждане с гориво и др.;
 • Попълва документация;
 • Отговаря за живота и здравето на учениците по време на превозване;
 • Поддържа добронамерени колегиални взаимоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал, ученици и родители.

Конкурсът ще се проведе чрез класиране по документи:

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

При сключване на трудов договор ще се изисква:

 • Свидетелство за съдимост.
 • Карта за предварителен медицински преглед.
 • Документи за проведени медицински прегледи, удостоверяващи липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба №4/24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, издадени по чл. 3 от същата наредба.
 • Удостоверение от ЦПЗ, че лицето не се води на учет.