ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛЕН ЕТАП – РАЗЛИЧНО, ИНОВАТИВНО И ЗАНИМАТЕЛНО

 В ОУ „Христо Смирненски“ за ОСМА УЧЕБНА ГОДИНА, обучението в начален етап се организира и провежда по Вариант 2 /чл.20 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование/, при който учебните часове са в смесен блок.  Изборът на учебното заведение за този начин не е случаен. Преподавателската дейност за всяка паралелка се провежда от двама учители в екип, които обучават учениците и в същото време извършват тяхната самоподготовката. По този начин единият от преподавателите има отговорността целенасочено да работи за началната грамотност на децата, като обучението по български език и литература протича в блок със самоподготовката. Вторият от екипа работи по същия начин с тях – по математика. Така учителите имат възможност пряко да наблюдават своите възпитаници, как усвояват учебното съдържание в задължителните часове, а след това в самоподготовката, сами да ги упражнят, да проследят техните силни и слаби страни, да работят за отстраняването на обучителните затруднения. Тази система на обучение в началните класове осигурява подготовката на учениците за следващия ден от самите преподаватели и по този начин домашните задания са изключителна рядкост. Това е невероятна възможност за родителите да използват свободното време у дома за други занимания с децата. Емоционални и вълнуващи са и заниманията по интереси, които са задължителна част в двете смени на обучаващите се – всеки ден. Чрез тях учениците не са ограничени да имат музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство – единствено в часовете от седмичното разписание. В заниманията по интереси, всеки един от преподавателите дава чудесна възможност на всяко дете, да придобие умения да рисува, моделира, конструира, оцветява, да използва информационните технологии. Наред с това, тези часове – два пъти дневно в двете смени, развиват търпение, изобретателност, самочувствие, изразяване на вътрешния свят и уважение към работата на другите. Екипната работа е на фокус, а докосването до различни материали и техники обогатява сетивните и познавателните представи на учениците по непринуден начин. Организацията на образователния процес по Вариант 2 в ОУ „Христо Смирненски“ има осемгодишна традиция. Събран е солиден преподавателски опит. Отговорността на двамата преподаватели на класа е споделена, грижата за обучението на децата в паралелката – обща. Интегрираните урочни дейности с двамата учители на класа е рутинна дейност, а тези моменти са образователни празници за всяко дете. Няколко училища в страната, включително и в София, въведоха този начин на обучение като иновация, което предполага различни и целенасочени дейности през учебния ден. Ръководството и педагогическият екип в „Христо Смирненски“ избират този вариант, с цел да осигурят целенасочен, иновативен и творчески образователен процес, в името на своите ученици и тяхното личностно развитие.