МОНИТОРИНГ НА ВЪВЕДЕНАТА ИНОВАЦИЯ СТУДИО-КЛАС

От 14 май до 6 юни 2019 година в ОУ „Христо Смирненски“ бе проведен мониторинг на въведената иновация СТУДИО-КЛАС. По време на инспектирането бе проверено в каква степен са реализирани заложените цели по проекта, обхващащ четири поредни учебни години. Доколко променената образователна среда оказва влияние върху преподаването, ученето и планирането на урочната дейност. Откритите образователни моменти по български език и литература в шести клас, с преподавател Светлана Иванова и бинарните уроци в седми клас – по история и цивилизация и английски език, с преподаватели Христина Славова и Жана Статева, демонстрираха по безспорен начин променената позиция на ученика, поставен в центъра на учебния процес. Наблюдаваните часове дадоха ясна представа как учителят подготвя своя урок с акцент – учене чрез действие. Постигнатите резултати в края на часовете са доказателство, че СТУДИО-КЛАС е иновация за по-успешно учене чрез екипност, творчество и технологии. Ръководството на училището и преподавателският екип продължават своята иновативна дейност чрез много по-съвременна организация на класната стая, различни методи и технологии на преподаване, гъвкава система за усвояване на знанията с практическа насоченост и общуване с учениците, което мотивира и предоставя равен достъп за всички участници в образователния процес.