Кратък летопис

Началото

През 1964 г. по решение но на отдел “Народна просвета” при Окръжен народен съвет – Бургас и Градски народен съвет – Карнобат, се открива ІІІ основно училище.

Мотивите

В Протокол №10 от 21 юни 1964 г.на ИК на Окръжен народен съвет е записано:
” … налага се от нуждата да се ползва по-правилно учебно – материална база на Гимназията и да се облекчи претовареността на училищата в града, към които се откриват VІІІ класове.”

Името

За патрон на училището е избран поетът Христо Смирненски. Предложението е направено от учителката Янка Чорбаджиева и е прието от Учителският съвет на 21.ІХ.1964 г. Предложението си Янка Чорбаджиева обосновава така: ”Да се продължи традицията на разформированото през 1953 г. училище, което беше прогимназия.
В новото училище виждах продължител на първата прогимназия в града. И тъй като тя се наричаше ”Христо Смирненски”, за да се следва приемствеността, предложих новото училище да приеме същото име.”

Малко известен е фактът, че Карнобатската смесена прогимназия „Княз Борис Търновски, създадена през 1907 г. е преименувана след преписка /1945-1946 г./ между Учителският съвет и Комисията за наименования при МНП в Средищна народна прогимназия „Христо Смирненски”- гр.Карнобат. Новото име на прогимназията е публикувано в Държавен вестник, бр.122 от 3.VІ.1946 г. Прогимназията е под това име до закриването си през 1953 г.

За директор на Трето основно училище е назначена Елена Захариева, а през същата година в училището работят 21 учители и възпитатели. Много от тях са бивши учители или ученици на Средищна народна прогимназия ”Христо Смирненски”, като Златка Кованова/биолог/, Тонка Янева/математика/, ЯнкаЧорбаджиева/литератор/, Златка Кенова/дружинен ръководител/,
Д. Андонов /рисуване/.

Местопребиваване

Училището е настанено в сградата на Политехническа гимназия ”Васил Левски”/днес СОУ “Св. св. Кирил и Методий”/.
В периода 1964 – 1973 г. в същата сграда съжителстват 3 училища: Политехническа гимназия ”Васил Левски”, Вечерна гимназия ”Ганчо Хардалов” и Трето основно училище “Христо Смирненски”.

През 1973/74 учебна година Основно училище ”Христо Смирненски” се обединява с Начално училище „Софроний Врачански” и се премества в сградата на първата прогимназия в града, където е и до днес.

 

Мили спомени в снимки

Още мили спомени в снимки