АНТОНИМИ НА АГРЕСИЯТА

„Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие” – Ралф Емерсън

Конфликтите, агресията и тормозът са част от социалния живот в обществото. Зачестилите прояви на агресия в училищата и детските заведения в днешно време е проблем, който все повече вълнува учители и родители.

Взаимодействието между училището и семейството като партньори и съучастници в живота и дейностите на децата в училище е от водещо значение за превенцията на агресивното поведение сред подрастващите.

Семейството е първата социална общност за детето и има водеща роля в процеса на неговата първична социализация и изключително значение за формирането на личността. Училището от своя страна има голямо значение и играе важна роля за развитието и възпитанието на децата. Тя, наред с всички останали функции, ориентира родителите в индивидуалните постижения на децата, осигурява целесъобразни контакти с образователно значение: организиране на практико-изпробваща дейност, игрови етюди, естетико-художествени изяви, празнично-битови ситуации и първа алармира при проява на проблемно поведение при учениците.

Повишаването на педагогическата култура на семействата, с цел качествено осъществяване на възпитателната му функция, е първата крачка към превенция на агресията сред децата.

За да се справи и да предотвратява агресивните прояви сред учениците, е необходимо всеки учител да разпознава добре техните форми и конкретните им прояви и да работи превантивно, за да не се допускат. Когато те са вече факт, да се полагат своевременни усилия и различни техники за успешно излизане от създадената неблагоприятна ситуация.

Агресията е начин на поведение, при който детето цели да бъде забелязано. Връсниците показват видяно лошо поведение от вкъщи или от игри в училище. Необходимо е да извървите заедно пътя „от война към мир“ чрез няколко стъпки:

  • Бъдете еталон на подражание – бъдете търпеливи, правете комплименти при добро поведение или добре свършена поставена задача, не пестете любовта си.
  • Общувайте с детето при всяка удобна ситуация – Час на класа, междучасие, извънкласни занимания.
  •  Поддържайте дисциплината в класа – целта на дисциплината е да помогне на детето да избере приемливо поведение.
  • Учете децата си да поемат отговорност за постъпките си, а не да обвиняват другите. У децата трябва да се развива чувство за съчувствие към връстниците им и към възрастните. Учете детето да различава чувствата си. Детето трябва да умее да сдържа гнева си, за да не проявява агресия към останалите.

Съществуват и други различни начини за справяне с тормоза и агресията в училище. Като най-напред от изключително значение е да се определи понятието за тормоз и агресия в рамките на конкретното училище и после да се разработи подходяща образователна политика за него. Задълбоченото познаване на агресията и тормоза позволява адекватна работа и грижа за недопускането им, както и предприемане на мерки за успешното справяне с тях, в случай на възникване и проявление в учебната среда. Формите и проявите на агресията в училище и сред учениците са свързани с неограничени действия, думи, жестове, които системно причиняват физически или психологически тормоз. А проявите на агресивното поведение сред учениците поставят все по-често на изпитание възможностите на учителя да изпълнява съвестно своите служебни задължения и в този случай училището се превръща в арена на отиграване на социални конфликти и проблеми. Ето защо в българското училище в последните години се наблюдава тенденция към засилване на агресивните прояви.

За преодоляване на агресивното поведение сред учениците, всеки един учител се нуждае от подходящи знания и умения, чиито основен фокус са различните начини и механизми за справяне с агресията, овладяване на гнева и контрол на негативните емоции.

За успешното справяне с агресията, начините и механизмите за преодоляване на негативните емоции и гнева, може да изберете тема за обучение и да направите заявка за учителите от Вашето училище:

  • Агресията – форми и методи на противодействие;
  • Управление на гнева и контрол на агресивното поведение;
  • Емпатията – контрапункт на агресията в училище;
  • Разпознаване и преодоляване на зависимости;
  • Ненасилствена комуникация в училище;
  • Разрешаване на конфликти в класната стая.

 

По материали от Интернет  http://www.pedagozi.bg/novini/lyubov-igri-i-vnimanie-kato-antonim-na-agresiyata